Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Sản Phẩm Khuyến Mãi

G-HNZ651CVFQ G-665C3M901G