Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
TRA CỨU THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

G-HNZ651CVFQ G-665C3M901G