Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Bán chạy

G-HNZ651CVFQ G-665C3M901G