Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Giới thiệu

 

 
G-HNZ651CVFQ G-665C3M901G