Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Đơn hàng

G-HNZ651CVFQ G-665C3M901G